MTÜ Vene Kultuuriseltsi «Pärnu Aplaus Plus» tegevuse eetilised põhimõtted.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Принципы этической деятельности НКО Русского Культурного Общества «Pärnu Aplaus Plus»

Демократичное руководство и деятельность

 1. У гражданского объединения четкая и понятная миссия. При исполнении миссии гражданское объединение следует уставу, внутренним документам и стандартам действия организации.
 2. Гражданское объединение выражает и представляет различные интересы и потребности людей. Гражданское объединение вовлекает людей в развитие гражданского общества посредством гражданского образования, демократии участия, представительства и других форм.
 3. Гражданское объединение как добровольное объединение членов общества уважает своих членов, обеспечивает демократичное управление, придерживается принципов ответственности руководства и работников, реагирует на их проступки.
 4. Гражданское объединение считает привлечение людей к добровольной деятельности приоритетом гражданского общества и приветствует это.
 5. Гражданское объединение последовательно стремится к умелой деятельности, профессионализму и совершенству с целью достижения лучших результатов работы и общественного признания.
 6. Гражданское объединение, получая средства для своей деятельности в основном от дарителей и пожертвователей, уважает их интересы и использует полученные средства целенаправленно.

Гражданская смелость и гражданская позиция

 1. Гражданское объединение проявляет смелость в борьбе с социальной несправедливостью.
 2. При проявлении некомпетентности и игнорирования принципов социальной справедливости в законах и других правовых актах гражданское объединение проводит работу по их изменению.
 3. Гражданское объединение не применяет и не пропагандирует насилие для выражения своих мнений, достижения целей или привлечения внимания общественности.

Хозяйское и рациональное использование средств и имущества

 1. Для достижения своих целей гражданское объединение использует природное, человеческое и духовное достояние, а также материальные и имущественные средства по-хозяйски и рационально, учитывая потребности сегодняшнего и завтрашнего поколений.
 2. Гражданское объединение как в качестве просителя, так и дарителя исходит из добрых традиций финансирования, обоснованности и прозрачности бюджетов и избегает двойного финансирования.

Ответственность и подотчетность

 1. Гражданское объединение предоставляет отчет и отвечает за достижение целей и используемые для этого способы и средства перед своими учредителями, дарителями, пожертвователями и общественностью.
 2. Гражданское объединение считает важным готовность к отчетности, которую обеспечивает умелое руководство, внутренняя отчетность и следование добрым традициям бухгалтерии.
 3. Гражданское объединение обнародует отчет о своей деятельности и финансовый отчет по крайней мере один раз в год.

Открытость и прозрачность

 1. Информация о миссии, членстве, деятельности и финансировании гражданского объединения должна быть открытая и понятная.
 2. Гражданское объединение общается со всеми открыто и прямо, не действует анонимно.
 3. Гражданское объединение открыто для новых идей и различных мнений, а также для сотрудничества во имя достижения общих целей.

Независимость и предотвращение конфликта интересов

 1. Гражданское объединение является независимым в постановке целей, принятии решений и поступках и избегает попадания под контроль партий, публичных институций или частных предприятий, когда теряется самостоятельность гражданских объединений, их независимость и способность действовать в общественных интересах.
 2. Гражданское объединение и работающие в нем лица предотвращают возникновение конфликта интересов. При проявлении конфликта интересов гражданское объединение применяет необходимые меры для его ликвидации.

Верность своему слову и признание авторства идей

 1. Гражданское объединение соблюдает как письменные, так и устные соглашения и договора.
 2. Гражданское объединение уважает авторство и принадлежность идей и проектов других объединений. Терпимость
 3. Гражданское объединение признает различия образа мыслей, разнообразие объединений и их целей.
 4. Гражданское объединение не порочит другие объединения, работающих в них людей и их мнения.